Idade: Dende os 12-16 anoseducacion

Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

Carácter: Obrigatorio

Organización: A educación secundaria obrigatoria comprende catro cursos e  impártese por materias cuxa finalidade consiste en que o alumnado alcance os obxectivos educativos e adquira as competencias básicas. Orgánizase de acordo cos principios de educación común e de atención á diversidade do alumnado.

Duración: 4 Cursos académicos.

Obxectivos: A ESO ten como finalidade esencial que todos os alumnos adquiran as competencias básicas. Tamén pretendese transmitir os elementos básicos da cultura, aumentar a súa capacidade para relacionarse cos demáis de forma pacífica, afianzar os seus hábitos de estudo e de traballo, formalos para asumir os seus deberes e exercer seus derechos ,preparalos para a incorporación á vida adulta e para acceder a formación profesional específica de Grao Medio ou ao Bacharelato.

Alternativas al finalizar:

— Bachillerato (ofertado no noso centro)

— Ciclos Formativos de Grao Medio.

 Programacións