Cando falamos de educación de Interioridade estamos a falar de crear persoas comprometidas dende o interior, que sexan capaces de afrontar os conflitos como oportunidades de crecemento e saiban facer lecturas profundas das súas vidas.20131122125314.emocionalpurple
Nun mundo competitivo, no que os cambios acelerados dan orixe a un novo perfil de persoa, é necesario atender ao SER, aprender a escoitarse a un mesmo conectando co máis profundo e sagrado que cada persoa ten dentro dela.
Crecer nun mundo máis relaxado e reflexivo, fai que mellore o proceso de ensino-aprendizaxe. Tamén fai que se potencie a motivación persoal e a creatividade, e capacita a quen así se desenvolve, para valorar e gozar das cousas sinxelas.
A pedagoxía da Interioridade ensina a vivenza dos valores sociais, morais, estéticos, intelectuais, afectivos e ambientais. O que leva consigo axudar a ter unhas convicións profundas e desenvolver unha personalidade firme.
Educar no silencio e a Interioridade, é ensinar a achegarse á vida cunha mirada que non queda na superficie das cousas, senón que traspásaa e permite a análise e a valoración do esencial.

Os valores que consideramos importantes,dende os cales realizamos a nosa tarefa docente e que promovemos nos nosos alumnos:

-Amor, respecto, autodisciplina, asertividade.
-Descubrimos os potenciais e os talentos dos nosos alumnos para dende aí deseñar as aprendizaxes significativas.
-Solidariedade e empatía.
-Actitude reflexiva e responsable na toma de decisións; capacidade para asumir compromisos.
-Esforzo, constancia e hábito de traballo; ensinamos a traballar con alegría e sentido do deber.
-Autonomía persoal e resiliencia ante as dificultades da vida.
-Sensibilidade ante os problemas dos demais, participación en actividades de voluntariado, fomento do concepto de responsabilidade social.
-Interese pola cultura, a comunicación e a arte. Desenvolvemento de valores democráticos.
-Preocupación polo medio; fomento do coidado do ámbito.
-Rutinas de pensamento.
-Fomento da creatividade