As Normas de Convivencia do Centro definen as características das condutas que deben promoverse para acadar:
      • O crecemento integral da persoa.
      • Os fins educativos do Centro.
      • O desenvolvemento da Comunidade Educativa
      • Un bo ambiente educativo e de relación no Colexio.
      • O respecto ós dereitos de tódalas persoas que participan na acción educativa.

ALUMNADO:

   RESPECTO

      • Respectar ó compañeiro, ó profesor, e ós demais membros da Comunidade educativa, sen rirse de posibles equívocos e defectos.
      • Chamar a cada cal polo seu nome, sen referenzas que poidan molestar.
      • Facer un correcto uso da linguaxe e ter delicadeza no trato.
      • Desculparse se molestou a alguén.
      • Adiantarse a dar unha explicación antes de que a pidan.

   ESTUDO:
      • Ser puntuais nas entradas ó colexio e cambios de clase.
      • Acudir a clase co material escolar axeitado e telo ordenado e a punto.
      • Manter unha actitude de atención e traballo na clase.
      • Non falar nin molestar durante as explicacións.
      • Tomar nota das tarefas que encomendan os profesores e realizalas.
      • Previr as cousas, evitar pedir permisos innecesarios.

   LIMPEZA:
      • Coidar a hixiene persoal.
      • Presentar os traballos sempre limpos e ordenados.
      • Manter limpos e coidados os pupitres, paredes e dependencias en xeral.
      • Manter limpos e coidados os libros.
      • Non comer nin beber nas clases.
      • Facer un uso axeitado das papeleiras, tanto na clase coma nos patios.
      • Os/as alumnos/as, ata 2º de ESO inclusive, han de traer o uniforme completo e limpo. A saia é plisada e non tableada. As bufandas deben ser  brancas ou azuis. Os abrigos teñen que ser azuis.As sudaderas teñen que ser brancas ou azuis e non poden sustituir á chaqueta do chandal.

      • A partir de 3º de ESO deben vir coa roupa axeitada ó Centro.
      • Non se permite asistir ó colexio con piercing.

   AMBIENTE ACOLLEDOR:
      • Camiñar polos corredores e escaleiras sen présas, sen empurróns e sen berros.
      • Moverse polo colexio polos lugares indicados, (escaleiras, entradas e saídas,...) procurando facelo cada quen pola dereita.

     • Utilizar un ton moderado de voz usando un vocabulario apropiado.

     • Traer a correspondente xustificación cando se falte á clase e chamar á secretaría do centro.
      • Pedir permiso ao profesor para entrar, no caso de chegar tarde, e explicar o motivo máis tarde.
      • Non saír ao corredor nos cambios de clase e esperar dentro da aula, nunha actitude de orde, a chegada do profesor.
      • Non traer ó Colexio obxectos cos que poidan danarse a si mesmos e ós demais.
      • Durante a xornada lectiva os alumnos deben ter o teléfono móbil apagado.
      • Está prohibido o uso do teléfono móbil no Colexio, así como calquera outro aparato gravador ou reproductor (cámaras de fotos, Blackberry, Ipod, MP3, etc.).


   RECREO:

      • Non se pode quedar nas aulas, corredores, nin outras dependencias.
      • Permanecer no patio ata oír o sinal correspondente, disfrutando do tempo de lecer cos demáis.
      • Non usar balóns duros e non colgarse das canastras nin porterías.
      • Usar os servizos do patio.

   OUTROS:
      • Para poder saír durante o horario escolar entregar ao titor/a unha nota escrita do pai, nai ou titor legal, debendo vir a buscalo persoalmente.

Cando falamos de educación de Interioridade estamos a falar de crear persoas comprometidas dende o interior, que sexan capaces de afrontar os conflitos como oportunidades de crecemento e saiban facer lecturas profundas das súas vidas.20131122125314.emocionalpurple
Nun mundo competitivo, no que os cambios acelerados dan orixe a un novo perfil de persoa, é necesario atender ao SER, aprender a escoitarse a un mesmo conectando co máis profundo e sagrado que cada persoa ten dentro dela.
Crecer nun mundo máis relaxado e reflexivo, fai que mellore o proceso de ensino-aprendizaxe. Tamén fai que se potencie a motivación persoal e a creatividade, e capacita a quen así se desenvolve, para valorar e gozar das cousas sinxelas.
A pedagoxía da Interioridade ensina a vivenza dos valores sociais, morais, estéticos, intelectuais, afectivos e ambientais. O que leva consigo axudar a ter unhas convicións profundas e desenvolver unha personalidade firme.
Educar no silencio e a Interioridade, é ensinar a achegarse á vida cunha mirada que non queda na superficie das cousas, senón que traspásaa e permite a análise e a valoración do esencial.

Os valores que consideramos importantes,dende os cales realizamos a nosa tarefa docente e que promovemos nos nosos alumnos:

-Amor, respecto, autodisciplina, asertividade.
-Descubrimos os potenciais e os talentos dos nosos alumnos para dende aí deseñar as aprendizaxes significativas.
-Solidariedade e empatía.
-Actitude reflexiva e responsable na toma de decisións; capacidade para asumir compromisos.
-Esforzo, constancia e hábito de traballo; ensinamos a traballar con alegría e sentido do deber.
-Autonomía persoal e resiliencia ante as dificultades da vida.
-Sensibilidade ante os problemas dos demais, participación en actividades de voluntariado, fomento do concepto de responsabilidade social.
-Interese pola cultura, a comunicación e a arte. Desenvolvemento de valores democráticos.
-Preocupación polo medio; fomento do coidado do ámbito.
-Rutinas de pensamento.
-Fomento da creatividade

Abalar é o proxecto que substancia a estratexia para a integración plena das TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.Noso colexio leva dende a ano 2011 neste proxecto sendo pioneiro neste senso.

Un ultraportátil para cada alumno de 1º e 2º da ESO

Os ultraportátiles para os alumnos son un equipo de tipo tablet PC e táctil, que cumpre funcións de ordenador portátil e lector de documentos electrónicos.

Trátase do modelo INVES NOOBI 10, un equipo lixeiro, de tamaño reducido e cunha pantalla TFT LCD rotatoria que evita que os nenos teñan que forzar a vista ou adoptar posturas inadecuadas. Ademais, incorpora un asa elástica que facilita o seu transporte.

          

Desde el curso 2013-14, el Colegio María Inmaculada participa junto con otros 400 colegios concertados de toda España en el Programa BEDA.(Bilingual English Development & Assessment).

Es un programa flexible, que ayuda eficazmente a la mejora de la enseñanza del inglés, siempre en coherencia con la calidad del resto de las enseñanzas y del Proyecto Educativo y valores del Colegio.

Consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe del inglés. Persigue, en última instancia, implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza de idiomas en la escuela.

Se basa en tres ejes fundamentales:

 1. Incremento cualitativo y cuantitativo (Nº de horas, actividades complementarias) de la enseñanza del inglés.
 2. Programación de una formación específica dirigida al profesorado.

Evaluación externa del alumnado y de los miembros de la comunidad educativa del centro (University of Cambridge ESOL Examinations).

Existen tres diferentes modelos de implantación en el Programa Beda, que son:

 • Modelo de Potenciación del Inglés.
 • Modelo Bilingüe.
 • Modelo de Excelencia.

Modelo de excelencia bilingüe-plurilingüe
Hay tres centros en Galicia que contamos con este modelo de implantación.

Los Colegios con Excelencia plurilingüe, contamos con un ambiente plurilingüe totalmente integrado.

Esto implica:

 • La formación continua del profesorado de inglés.
 • La preparación de las pruebas de los profesores de otras asignaturas para obtener como mínimo un B2.
 • Nuestros alumnos desde 2º de EP hasta Bachillerato podrán presentarse a las pruebas de Cambridge (YLE,ESOL) para la obtención del A1 (Starters),hasta el First B2 (últimos cursos de la ESO y Bachillerato).
 • Contamos además,con la ayuda de Auxiliares de Conversación nativos.
 • Organización de intercambios .
 • Organización de inmersión lingüística
 • Participación en concursos europeos.
 • Erasmus.
 • Pertenecemos a e-twinning.

Intelixencias Múltiples e Aprendizaxe Cooperativa: a unión de dúas metodoloxías para lograr un novo paradigma en educación.inteligenciasmultiplesbrown

A teoría das Intelixencias Múltiples é un modelo proposto por Howard Gardner no que a intelixencia non é vista como algo unitario e estático, senón como un conxunto de intelixencias diversas, independentes e dinámicas, que poden ser moldeables cun axeitado adestramento. Segundo Gardner posuímos oito intelixencias: lingüística, musical, lóxica matemática, espacial, corporal - kinestésica, intrapersoal, interpersoal e naturalista. As devanditas intelixencias poden desenvolverse e mellorarse a través da práctica e a aprendizaxe.

Empregar o marco das Intelixencias Múltiples na aula refórzase tremendamente se, ademais, o profesor ensina os seus alumnos a traballar cooperativamente. A estruturación cooperativa da aprendizaxe require estruturar a clase de maneira que o mestre/a non sexa o único que "ensina", senón que tamén os alumnos, en pequenos equipos de traballo cooperativo, sexan capaces de "ensinarse mutuamente, de cooperar e axudarse á hora de aprender, proceso que favorece a propia aprendizaxe e o desenvolvemento integral do alumno.

En definitiva, se queremos resultados novos en Educación, debemos implantar metodoloxías novidosas, que fagan ao alumno protagonista da súa aprendizaxe.