NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO

 

As Normas de Convivencia do Centro definen as características das condutas que deben promoverse para acadar:

O crecemento integral da persoa.

Os fins educativos do Centro.

O desenvolvemento da Comunidade Educativa

Un bo ambiente educativo e de relación no Colexio.

O respecto aos dereitos de todas as persoas que participan na acción educativa.

 

ALUMNADO

RESPECTO:

 • Respectar ao compañeiro, ao profesor, e aos demais membros da Comunidade educativa, sen rirse de posibles equívocos e defectos.

 • Chamar a cada cal polo seu nome, sen referencias que poidan molestar.

 • Facer un correcto uso da linguaxe e ter delicadeza no trato.

 • Desculparse se se molestou a alguén.

 • Adiantarse a dar unha explicación antes de que a pidan.

 

ESTUDO:

 • Ser puntuais nas entradas ao colexio e cambios de clase.

 • Acudir a clase co material escolar axeitado e telo ordenado e a punto.

 • Manter unha actitude de atención e traballo na clase.

 • Non falar nin molestar durante as explicacións.

 • Tomar nota das tarefas que mandan os profesores e realizalas.

 • Previr as cousas, evitar pedir permisos innecesarios.

 

LIMPEZA:

 • Coidar a hixiene persoal.

 • Presentar os traballos sempre limpos e ordenados.

 • Manter limpos e coidados os pupitres, paredes e dependencias en xeral.

 • Manter limpos e coidados os libros.

 • Non comer nin beber nas clases.

 • Facer un uso axeitado das papeleiras, tanto na clase coma nos patios.

 • Os/as alumnos/as, ata 2º de ESO inclusive, han de traer o uniforme completo e limpo. A saia é plisada e non tableada. As bufandas deben ser brancas ou azuis. Os abrigos teñen que ser azuis. Os suadoiros teñen que ser brancos ou azuis e non poden substituir á chaqueta do chándal.

 • A partir de 3º de ESO deben vir coa roupa axeitada ao Centro.

 • Non se permite asistir ao colexio con piercing.

 

AMBIENTE ACOLLEDOR:

 • Camiñar polos corredores e escaleiras sen présas, sen empurróns e sen berros.

 • Moverse polo colexio polos lugares indicados (escaleiras, entradas e saídas)

procurando facelo cada quen pola dereita.

 • Utilizar un ton moderado de voz usando un vocabulario apropiado.

 • Xustificar, a través da plataforma ou por escrito, as faltas de asistencia e de puntualidade.

 • Pedir permiso ao profesor para entrar, no caso de chegar tarde, e explicar o

motivo máis tarde.

 • Non saír ao corredor nos cambios de clase e esperar dentro da aula, nunha

actitude de orde, a chegada do profesor.

 • Non traer ao Colexio obxectos cos que poidan danarse a si mesmos e aos demais.

 • Durante a xornada lectiva os alumnos deben ter o teléfono móbil apagado.

 • Está prohibido o uso do teléfono móbil no colexio, excepto naqueles casos nos que con autorización e baixo vixilancia do profesor se utilice para fins educativos.

 

RECREO:

 • Non se pode quedar nas aulas, corredores, nin outras dependencias.

 • Permanecer no patio ata oír o sinal correspondente, disfrutando do tempo de lecer cos demais.

 • Non usar balóns duros e non colgarse das canastras nin porterías.

 • Usar os servizos do patio.

 

OUTROS:

 • Para poder saír durante o horario escolar débese entregar ao titor/a unha nota

escrita do pai, nai ou titor legal, debendo vir a buscalo persoalmente.

 

PAIS E NAIS

 

 • Teñen dereito a recibir información do profesor-titor daqueles aspectos relacionados co desenvolvemento académico dos seus fillos/as.

 • Teñen dereito a coñecer o calendario escolar e as actividades escolares que se realicen.

 • Deben proporcionar aos seus fillos o material escolar necesario para o desenvolvemento das actividades diarias.

 • Deben cooperar co Centro en todo o que respecta á educación do seu fillo/a colaborando no cumprimento destas Normas de Convivencia.

 • Deben  velar pola asistencia puntual a clase do seu fillo/a.

 • Deben  acudir ao Centro sempre que sexan requiridos polos profesores e manter un estreito contacto co Colexio.

 • Deben  xustificar na plataforma ou por escrito as faltas de asistencia ou puntualidade do seu fillo/a.

 • Poden acompañar aos seus fillos/as ata a entrada do Colexio pero, en ningún caso, deberán entorpecer as filas, entrar no Centro nin poñerse diante das portas, para non obstaculizar as entradas e saídas do alumnado.

 • Deben  mostrar cara o Colexio unha actitude de colaboración, respecto e participación.

MEDIDAS CORRECTORAS

Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:

 1. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

 2. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

 3. Cambio de grupo.

 4. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e dúas semanas. 

 5. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un mes. 

 6. Cambio de centro.

 

Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia:

 

 1. Amoestación verbal privada ou escrita. 

 2. Comparecencia inmediata ante o coordinador de ciclo ou a xefatura de estudos.

 3. Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

 4. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

 5. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro. 

 6. Cambio de grupo. 

 7. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos. 

 8. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. 

 

Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

 

A concreción destas medidas están detalladas no Regulamento de Réxime Interno do Centro e no Plan de Convivencia. 

Cando falamos de educación de Interioridade estamos a falar de crear persoas comprometidas dende o interior, que sexan capaces de afrontar os conflitos como oportunidades de crecemento e saiban facer lecturas profundas das súas vidas.20131122125314.emocionalpurple
Nun mundo competitivo, no que os cambios acelerados dan orixe a un novo perfil de persoa, é necesario atender ao SER, aprender a escoitarse a un mesmo conectando co máis profundo e sagrado que cada persoa ten dentro dela.
Crecer nun mundo máis relaxado e reflexivo, fai que mellore o proceso de ensino-aprendizaxe. Tamén fai que se potencie a motivación persoal e a creatividade, e capacita a quen así se desenvolve, para valorar e gozar das cousas sinxelas.
A pedagoxía da Interioridade ensina a vivenza dos valores sociais, morais, estéticos, intelectuais, afectivos e ambientais. O que leva consigo axudar a ter unhas convicións profundas e desenvolver unha personalidade firme.
Educar no silencio e a Interioridade, é ensinar a achegarse á vida cunha mirada que non queda na superficie das cousas, senón que traspásaa e permite a análise e a valoración do esencial.

Os valores que consideramos importantes,dende os cales realizamos a nosa tarefa docente e que promovemos nos nosos alumnos:

-Amor, respecto, autodisciplina, asertividade.
-Descubrimos os potenciais e os talentos dos nosos alumnos para dende aí deseñar as aprendizaxes significativas.
-Solidariedade e empatía.
-Actitude reflexiva e responsable na toma de decisións; capacidade para asumir compromisos.
-Esforzo, constancia e hábito de traballo; ensinamos a traballar con alegría e sentido do deber.
-Autonomía persoal e resiliencia ante as dificultades da vida.
-Sensibilidade ante os problemas dos demais, participación en actividades de voluntariado, fomento do concepto de responsabilidade social.
-Interese pola cultura, a comunicación e a arte. Desenvolvemento de valores democráticos.
-Preocupación polo medio; fomento do coidado do ámbito.
-Rutinas de pensamento.
-Fomento da creatividade

Abalar é o proxecto que substancia a estratexia para a integración plena das TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.Noso colexio leva dende a ano 2011 neste proxecto sendo pioneiro neste senso.

Un ultraportátil para cada alumno de 1º e 2º da ESO

Os ultraportátiles para os alumnos son un equipo de tipo tablet PC e táctil, que cumpre funcións de ordenador portátil e lector de documentos electrónicos.

Trátase do modelo INVES NOOBI 10, un equipo lixeiro, de tamaño reducido e cunha pantalla TFT LCD rotatoria que evita que os nenos teñan que forzar a vista ou adoptar posturas inadecuadas. Ademais, incorpora un asa elástica que facilita o seu transporte.

          

Desde el curso 2013-14, el Colegio María Inmaculada participa junto con otros 400 colegios concertados de toda España en el Programa BEDA.(Bilingual English Development & Assessment).

Es un programa flexible, que ayuda eficazmente a la mejora de la enseñanza del inglés, siempre en coherencia con la calidad del resto de las enseñanzas y del Proyecto Educativo y valores del Colegio.

Consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe del inglés. Persigue, en última instancia, implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza de idiomas en la escuela.

Se basa en tres ejes fundamentales:

 1. Incremento cualitativo y cuantitativo (Nº de horas, actividades complementarias) de la enseñanza del inglés.
 2. Programación de una formación específica dirigida al profesorado.

Evaluación externa del alumnado y de los miembros de la comunidad educativa del centro (University of Cambridge ESOL Examinations).

Existen tres diferentes modelos de implantación en el Programa Beda, que son:

 • Modelo de Potenciación del Inglés.
 • Modelo Bilingüe.
 • Modelo de Excelencia.

Modelo de excelencia bilingüe-plurilingüe
Hay tres centros en Galicia que contamos con este modelo de implantación.

Los Colegios con Excelencia plurilingüe, contamos con un ambiente plurilingüe totalmente integrado.

Esto implica:

 • La formación continua del profesorado de inglés.
 • La preparación de las pruebas de los profesores de otras asignaturas para obtener como mínimo un B2.
 • Nuestros alumnos desde 2º de EP hasta Bachillerato podrán presentarse a las pruebas de Cambridge (YLE,ESOL) para la obtención del A1 (Starters),hasta el First B2 (últimos cursos de la ESO y Bachillerato).
 • Contamos además,con la ayuda de Auxiliares de Conversación nativos.
 • Organización de intercambios .
 • Organización de inmersión lingüística
 • Participación en concursos europeos.
 • Erasmus.
 • Pertenecemos a e-twinning.

Intelixencias Múltiples e Aprendizaxe Cooperativa: a unión de dúas metodoloxías para lograr un novo paradigma en educación.inteligenciasmultiplesbrown

A teoría das Intelixencias Múltiples é un modelo proposto por Howard Gardner no que a intelixencia non é vista como algo unitario e estático, senón como un conxunto de intelixencias diversas, independentes e dinámicas, que poden ser moldeables cun axeitado adestramento. Segundo Gardner posuímos oito intelixencias: lingüística, musical, lóxica matemática, espacial, corporal - kinestésica, intrapersoal, interpersoal e naturalista. As devanditas intelixencias poden desenvolverse e mellorarse a través da práctica e a aprendizaxe.

Empregar o marco das Intelixencias Múltiples na aula refórzase tremendamente se, ademais, o profesor ensina os seus alumnos a traballar cooperativamente. A estruturación cooperativa da aprendizaxe require estruturar a clase de maneira que o mestre/a non sexa o único que "ensina", senón que tamén os alumnos, en pequenos equipos de traballo cooperativo, sexan capaces de "ensinarse mutuamente, de cooperar e axudarse á hora de aprender, proceso que favorece a propia aprendizaxe e o desenvolvemento integral do alumno.

En definitiva, se queremos resultados novos en Educación, debemos implantar metodoloxías novidosas, que fagan ao alumno protagonista da súa aprendizaxe.