NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO

 

As Normas de Convivencia do Centro definen as características das condutas que deben promoverse para acadar:

O crecemento integral da persoa.

Os fins educativos do Centro.

O desenvolvemento da Comunidade Educativa

Un bo ambiente educativo e de relación no Colexio.

O respecto aos dereitos de todas as persoas que participan na acción educativa.

 

ALUMNADO

RESPECTO:

 • Respectar ao compañeiro, ao profesor, e aos demais membros da Comunidade educativa, sen rirse de posibles equívocos e defectos.

 • Chamar a cada cal polo seu nome, sen referencias que poidan molestar.

 • Facer un correcto uso da linguaxe e ter delicadeza no trato.

 • Desculparse se se molestou a alguén.

 • Adiantarse a dar unha explicación antes de que a pidan.

 

ESTUDO:

 • Ser puntuais nas entradas ao colexio e cambios de clase.

 • Acudir a clase co material escolar axeitado e telo ordenado e a punto.

 • Manter unha actitude de atención e traballo na clase.

 • Non falar nin molestar durante as explicacións.

 • Tomar nota das tarefas que mandan os profesores e realizalas.

 • Previr as cousas, evitar pedir permisos innecesarios.

 

LIMPEZA:

 • Coidar a hixiene persoal.

 • Presentar os traballos sempre limpos e ordenados.

 • Manter limpos e coidados os pupitres, paredes e dependencias en xeral.

 • Manter limpos e coidados os libros.

 • Non comer nin beber nas clases.

 • Facer un uso axeitado das papeleiras, tanto na clase coma nos patios.

 • Os/as alumnos/as, ata 2º de ESO inclusive, han de traer o uniforme completo e limpo. A saia é plisada e non tableada. As bufandas deben ser brancas ou azuis. Os abrigos teñen que ser azuis. Os suadoiros teñen que ser brancos ou azuis e non poden substituir á chaqueta do chándal.

 • A partir de 3º de ESO deben vir coa roupa axeitada ao Centro.

 • Non se permite asistir ao colexio con piercing.

 

AMBIENTE ACOLLEDOR:

 • Camiñar polos corredores e escaleiras sen présas, sen empurróns e sen berros.

 • Moverse polo colexio polos lugares indicados (escaleiras, entradas e saídas)

procurando facelo cada quen pola dereita.

 • Utilizar un ton moderado de voz usando un vocabulario apropiado.

 • Xustificar, a través da plataforma ou por escrito, as faltas de asistencia e de puntualidade.

 • Pedir permiso ao profesor para entrar, no caso de chegar tarde, e explicar o

motivo máis tarde.

 • Non saír ao corredor nos cambios de clase e esperar dentro da aula, nunha

actitude de orde, a chegada do profesor.

 • Non traer ao Colexio obxectos cos que poidan danarse a si mesmos e aos demais.

 • Durante a xornada lectiva os alumnos deben ter o teléfono móbil apagado.

 • Está prohibido o uso do teléfono móbil no colexio, excepto naqueles casos nos que con autorización e baixo vixilancia do profesor se utilice para fins educativos.

 

RECREO:

 • Non se pode quedar nas aulas, corredores, nin outras dependencias.

 • Permanecer no patio ata oír o sinal correspondente, disfrutando do tempo de lecer cos demais.

 • Non usar balóns duros e non colgarse das canastras nin porterías.

 • Usar os servizos do patio.

 

OUTROS:

 • Para poder saír durante o horario escolar débese entregar ao titor/a unha nota

escrita do pai, nai ou titor legal, debendo vir a buscalo persoalmente.

 

PAIS E NAIS

 

 • Teñen dereito a recibir información do profesor-titor daqueles aspectos relacionados co desenvolvemento académico dos seus fillos/as.

 • Teñen dereito a coñecer o calendario escolar e as actividades escolares que se realicen.

 • Deben proporcionar aos seus fillos o material escolar necesario para o desenvolvemento das actividades diarias.

 • Deben cooperar co Centro en todo o que respecta á educación do seu fillo/a colaborando no cumprimento destas Normas de Convivencia.

 • Deben  velar pola asistencia puntual a clase do seu fillo/a.

 • Deben  acudir ao Centro sempre que sexan requiridos polos profesores e manter un estreito contacto co Colexio.

 • Deben  xustificar na plataforma ou por escrito as faltas de asistencia ou puntualidade do seu fillo/a.

 • Poden acompañar aos seus fillos/as ata a entrada do Colexio pero, en ningún caso, deberán entorpecer as filas, entrar no Centro nin poñerse diante das portas, para non obstaculizar as entradas e saídas do alumnado.

 • Deben  mostrar cara o Colexio unha actitude de colaboración, respecto e participación.

MEDIDAS CORRECTORAS

Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:

 1. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

 2. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

 3. Cambio de grupo.

 4. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e dúas semanas. 

 5. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un mes. 

 6. Cambio de centro.

 

Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia:

 

 1. Amoestación verbal privada ou escrita. 

 2. Comparecencia inmediata ante o coordinador de ciclo ou a xefatura de estudos.

 3. Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

 4. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

 5. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro. 

 6. Cambio de grupo. 

 7. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos. 

 8. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. 

 

Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

 

A concreción destas medidas están detalladas no Regulamento de Réxime Interno do Centro e no Plan de Convivencia.