As Normas de Convivencia do Centro definen as características das condutas que deben promoverse para acadar:
      • O crecemento integral da persoa.
      • Os fins educativos do Centro.
      • O desenvolvemento da Comunidade Educativa
      • Un bo ambiente educativo e de relación no Colexio.
      • O respecto ós dereitos de tódalas persoas que participan na acción educativa.

ALUMNADO:

   RESPECTO

      • Respectar ó compañeiro, ó profesor, e ós demais membros da Comunidade educativa, sen rirse de posibles equívocos e defectos.
      • Chamar a cada cal polo seu nome, sen referenzas que poidan molestar.
      • Facer un correcto uso da linguaxe e ter delicadeza no trato.
      • Desculparse se molestou a alguén.
      • Adiantarse a dar unha explicación antes de que a pidan.

   ESTUDO:
      • Ser puntuais nas entradas ó colexio e cambios de clase.
      • Acudir a clase co material escolar axeitado e telo ordenado e a punto.
      • Manter unha actitude de atención e traballo na clase.
      • Non falar nin molestar durante as explicacións.
      • Tomar nota das tarefas que encomendan os profesores e realizalas.
      • Previr as cousas, evitar pedir permisos innecesarios.

   LIMPEZA:
      • Coidar a hixiene persoal.
      • Presentar os traballos sempre limpos e ordenados.
      • Manter limpos e coidados os pupitres, paredes e dependencias en xeral.
      • Manter limpos e coidados os libros.
      • Non comer nin beber nas clases.
      • Facer un uso axeitado das papeleiras, tanto na clase coma nos patios.
      • Os/as alumnos/as, ata 2º de ESO inclusive, han de traer o uniforme completo e limpo. A saia é plisada e non tableada. As bufandas deben ser  brancas ou azuis. Os abrigos teñen que ser azuis.As sudaderas teñen que ser brancas ou azuis e non poden sustituir á chaqueta do chandal.

      • A partir de 3º de ESO deben vir coa roupa axeitada ó Centro.
      • Non se permite asistir ó colexio con piercing.

   AMBIENTE ACOLLEDOR:
      • Camiñar polos corredores e escaleiras sen présas, sen empurróns e sen berros.
      • Moverse polo colexio polos lugares indicados, (escaleiras, entradas e saídas,...) procurando facelo cada quen pola dereita.

     • Utilizar un ton moderado de voz usando un vocabulario apropiado.

     • Traer a correspondente xustificación cando se falte á clase e chamar á secretaría do centro.
      • Pedir permiso ao profesor para entrar, no caso de chegar tarde, e explicar o motivo máis tarde.
      • Non saír ao corredor nos cambios de clase e esperar dentro da aula, nunha actitude de orde, a chegada do profesor.
      • Non traer ó Colexio obxectos cos que poidan danarse a si mesmos e ós demais.
      • Durante a xornada lectiva os alumnos deben ter o teléfono móbil apagado.
      • Está prohibido o uso do teléfono móbil no Colexio, así como calquera outro aparato gravador ou reproductor (cámaras de fotos, Blackberry, Ipod, MP3, etc.).


   RECREO:

      • Non se pode quedar nas aulas, corredores, nin outras dependencias.
      • Permanecer no patio ata oír o sinal correspondente, disfrutando do tempo de lecer cos demáis.
      • Non usar balóns duros e non colgarse das canastras nin porterías.
      • Usar os servizos do patio.

   OUTROS:
      • Para poder saír durante o horario escolar entregar ao titor/a unha nota escrita do pai, nai ou titor legal, debendo vir a buscalo persoalmente.