Condiciones generales de uso del sitio web www.hhcarmelitas.com.

Idade: 16-18 anos

educacion

Titulación: Título de Bachiller en la modalidad correspondiente.

Carácter: Voluntario

Organización: Organízase en materias comuns, materias propias de cada modalidade e materias optativas.

Duración: Dos cursos académicos.

Obxectivos: O Bacharelato cumpre cunha triple finalidade: Formación Xeral, Orientación e Preparación para estudios superiores. Caracterízase plar súa diversidade e especialización.

Alternativas al finalizar:

— Formación Profesional de Grao Superior.

— Estudios Universitarios. Para esta alternativa, terán que superar una proba de acceso que, xunto ás calificacións obtidas no Bacharelato, valorará a madurez académica dos alumnos e os coñecemoentos adquiridos nel.

 Programacións.

Idade: Dende os 12-16 anoseducacion

Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

Carácter: Obrigatorio

Organización: A educación secundaria obrigatoria comprende catro cursos e  impártese por materias cuxa finalidade consiste en que o alumnado alcance os obxectivos educativos e adquira as competencias básicas. Orgánizase de acordo cos principios de educación común e de atención á diversidade do alumnado.

Duración: 4 Cursos académicos.

Obxectivos: A ESO ten como finalidade esencial que todos os alumnos adquiran as competencias básicas. Tamén pretendese transmitir os elementos básicos da cultura, aumentar a súa capacidade para relacionarse cos demáis de forma pacífica, afianzar os seus hábitos de estudo e de traballo, formalos para asumir os seus deberes e exercer seus derechos ,preparalos para a incorporación á vida adulta e para acceder a formación profesional específica de Grao Medio ou ao Bacharelato.

Alternativas al finalizar:

— Bachillerato (ofertado no noso centro)

— Ciclos Formativos de Grao Medio.

 Programacións

Idade: 6-12 anos.educacion

Carácter: Obrigatorio

Organización: A educación primaria comprende seis cursos académicos cada un e  organízase en áreas que serán obrigatorias e terán un carácter global e integrador:

— 1º e 2º E.P. (6 e 7 anos)

— 3º e 4º E.P. (8 e 9 anos)

— 5º e 6º (10 e 11 anos)

Duración: 6 Cursos académicos.

Obxectivos:

— Utilizar de maneira apropiada a lingua castelá e lingua galega, así como comprender e expresar mensaxes sinxelas en linguas estranxeiras.

— Aplicar a situacións da vida cotia operacións sinselas de cálculo e procedementos lógxcos elementais.

— Adquirir habilidades que lle permitan desenvolverse con autonomía no seu ámbito vital, apreciando os valores básicos que rixen a vida e a convivencia.

— Coñecer as características fundamentais do seu entorno, utilizando os medios de representación e expresión artística.

—Desenvolver valores de respecto e promoción o seu propio corpo, da natureza e do medio ambiente.

O rematar o 6.º curso o alumnado  incorporase o Primeiro Ciclo da ESO.

Programacións.